ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΩΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

1. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να μη στελεχώσουν εθελοντικά τις ομάδες εργασίας. Έχει μεγάλη σημασία να αποτυπωθεί η απουσία συναίνεσης των εκπαιδευτικών

Πρέπει να ολοκληρωθούν οι συνεδριάσεις των Σ.Δ. και να γραφούν τα πρακτικά μη δημιουργίας ομάδων, στο βιβλίο του Συλλόγου Διδασκόντων, αν δεν  έχουν ήδη καταγραφεί, με βάση το σχέδιο Πρακτικού της ΔΟΕ,. (επισυνάπτεται το παλαιότερο σχέδιο πρακτικού)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Σήμερα …………….. …./ ……./ 2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10. 12. 2013, εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις διευκρινήσεις της με αριθ. Πρωτ.: 32773/Γ1, 06. 3. 2014, εγκυκλίου της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.

Μετά από την τοποθέτηση του Διευθυντή του Σχολείου και την ενημέρωση επί των κείμενων διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας, όπως προβλέπονται για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και μετά από τη διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ακολούθησαν, διαπιστώνεται ότι:

Δεν εκδηλώθηκε επιθυμία για τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η συγκρότησή τους.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

2. Δεν αναιρούμε πρακτικά που έχουμε κάνει.

3. Δεν κάνουμε συνεδρίαση όπου να φαίνεται ότι συναινεί ο Σ.Δ. σε δημιουργία ομάδων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ορισμένες περιοχές οι διευθυντές ζητούν να προχωρήσει οικειοθελώς ο Σ.Δ. σε συγκρότηση ομάδων εργασίας, γιατί δήθεν το «απαιτεί» η εγκύκλιος. Αυτό ΔΕΝ ισχύει !

Η εγκύκλιος υποχρεώνει τους διευθυντές να προχωρήσουν σε υποχρεωτική ανάθεση, από τη στιγμή που ο Σ.Δ. δεν συγκρότησε ομάδες.

Σε περίπτωση που κάποιος Σ.Δ. κατά πλειοψηφία αποδεχτεί τη συγκρότηση ομάδων, τότε έχει δικαίωμα η μειοψηφία να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε συγκρότηση ομάδας. Για να υποχρεωθεί κάποιος συνάδελφος να ενταχθεί σε συγκρότηση ομάδας, πρέπει ο διευθυντής να του κάνει πράξη ανάθεσης. Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφονται οι απόψεις μη συμμετοχής των συναδέλφων, παρά μόνο εάν οι ίδιοι το ζητήσουν.

Η όποια δημιουργία ομάδων πρέπει να είναι αποτέλεσμα υποχρεωτικής εντολής και ΟΧΙ οικειοθελούς συμμετοχής.

4. Η ανάθεση πραγματοποιείται  στο βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ή της Προϊσταμένης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ γίνεται καταγραφή ανάθεσης ομάδων, ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. Στο βιβλίο Πράξεων συμπληρώνεται από τους Διευθυντές και τις Προϊστάμενες το κείμενο της ΔΟΕ (που επισυνάπτεται) για να φανεί ότι η ανάθεση γίνεται με διοικητική υποχρέωση και ταυτόχρονα να αποποιείται ο διευθυντής όποιων ευθυνών.

« Έπειτα από την υπ’ αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ.5 του Καθηκοντολογίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη της ιδίας Υπουργικής απόφασης, η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στο Σύλλογο Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του θέματος, πράγμα, που βεβαίως σημαίνει, ότι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο. (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)».

5. Οι συνάδελφοι παραλαμβάνουν την πράξη ανάθεσης, υπογράφουν ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ, και συντάσσουν έγγραφο, το οποίο θα καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου, όπου συμπληρώνεται το κείμενο της ΔΟΕ (επισυνάπτεται)

«Κύριε Διευθυντά (ή Κυρία Διευθύντρια), έλαβα αντίγραφο της υπ’ αριθμόν ……….. απόφασής σας με την οποία με ορίζετε μέλος ομάδας εργασίας της Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει επί του θέματος. Με το παρόν έγγραφο σας δηλώνω ότι θεωρώ την εντολή που υποχρεωθήκατε να μου δώσετε, παράνομη, ελλείψει αρμοδιότητας, (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου». Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συντάξουν το κείμενο σε δύο αντίτυπα ώστε στο ένα από αυτά να προστεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του σχολείου.

6. Στη συνέχεια, οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε στενή συνεργασία και διαφυλάσσοντας την ενότητα την οποία μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει, μπαίνουν στη διαδικασία μπλοκαρίσματος της λειτουργίας των ομάδων, αξιοποιώντας τις  διαρκείς στάσεις εργασίας τις οποίες έχει κηρύξει το ΔΣ της ΔΟΕ.

Συγκεκριμένα

Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας δεν γίνεται καμία συνεδρίαση ομάδας εργασίας, με την αιτιολογία ότι πρέπει ο κάθε συνάδελφος να διαβάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μετά το Πάσχα θα δούμε αν χρειάζεται να ορίσουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη λειτουργία των ομάδων. Στόχος μας είναι να μη λειτουργήσουν. Αν χρειαστεί να οριστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 2-3 ώρες συνολικά, όπου σε αυτές θα δηλώσουμε στάση εργασίας, αφού ενημερωθεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών. Για το ζήτημα αυτό θα συνεδριάσει τη Δευτέρα το Δ.Σ. της ΔΟΕ και περιμένουμε τις αποφάσεις για την οργάνωση των στάσεων εργασίας.

7. Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενες αποστέλλουν στη Διεύθυνση έγγραφο-διαβιβαστικό με ημερομηνία 7/4/2014, για να απαντήσουν στο αντίστοιχο έγγραφο του διευθυντή Εκπαίδευσης, στο οποίο ενδεικτικά αναγράφουν :

«Σας αναφέρουμε ότι ο Διευθυντής ή η Προϊσταμένη του ……. Σχολείου/Νηπιαγωγείου, σύμφωνα υπ’ αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, υποχρεώθηκε να κάνει ανάθεση στους/στις εκπαιδευτικούς του σχολείου/ Νηπιαγωγείου, για την ΑΕΕ

8.ΔΕ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ούτε πρακτικά, ούτε την ανάθεση) παρά μόνο το διαβιβαστικό

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΟΕ έχει ήδη δώσει εντολή στη Νομική της Σύμβουλο για κατάθεση αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και θα προχωρήσει σε επιλεγμένες νομικού χαρακτήρα κινήσεις.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ

/* *//* *//* *//* *//* */

Comments are closed.

Ημερολόγιο
Ιούνιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοέ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρόσφατα σχόλια