ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Για το θέμα της Αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του εκπαιδευτικού συστήματος υπάρχουν δημοσιευμένα βιβλία και άρθρα στην ελληνική βιβλιογραφία , τα όποια εκφράζουν διαφορετικές οπτικές και θεωρητικές κατευθύνσεις στην ανάλυση του θέματος.

Στον παρακάτω βιβλιογραφικό πίνακα κάνουμε προσπάθεια παρουσίασης βιβλίων και άρθρων ενδεικτικών των διαφορετικών προσεγγίσεων του θέματος για τη σχέση της αξιολόγησης με την κοινωνική – ταξική λειτουργία της εκπαίδευσης.

·  Λ. Αγγέλης : Το Ενιαίο Σχολείο Στην Αγγλία Μύθος και Πραγματικότητα , εκδ ΤΥΠΩΘΗΤΩ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ, Αθήνα ,1999 .

·  Λ. Αγγέλης: Απόψεις ελλήνων εκπαιδευτικών για το επαγγέλμά τους , περ. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ,τευχ. 9, / 1994

·  Th Adorno  Θεωρία της ημιμόρφωσης , εκδ. , ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αθήνα ,1989.

·  Λ. Αθανασίου : Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στο σχολείο: Προβλήματα , προϋποθέσεις , προοπτικές .(Ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.), Ιωάννινα 1990

·  Λ . Αλτουσέρ : Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους, στο ΘΕΣΕΙΣ (1964 –1975) , εκδ. ,Θεμέλιο , Αθήνα ,1983.

·  Θ. Ανθογαλίδου – Βασιλάκη : Η Οργάνωση της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και μετά τη μεταρρύθμιση του1976 , Ιωάννινα 1980

·  Θ. Ανθογαλίδου :Κοινωνική Κριτική και Ιδεολογία στην Εκπαίδευση , εκδ. , ΟΔΥΣΣΕΑΣ , Αθήνα 1990.

·  Μ.Apple : Εκπαίδευση και Εξουσία , εκδ , Παρατηρητής , Θεσσαλονίκη , 1993.

·  Μ.Αpple :Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα ,εκδ, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη , 1986.

·  M. Apple –  S. Jungck  Δεν χρειάζεται να είσαι εκπαιδευτικός για να διδάξεις αυτή την ενότητα Διδασκαλία , τεχνολογία και έλεγχος  στην τάξη , στο A.Hargreaves – M. G. Fullan : Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών, εκδ. , ΠΑΤΑΚΗ , Αθήνα , 1995.

·  M.Apple :Αν η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι η απάντηση , ποια είναι η ερώτηση ; περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. , 58, 2001

·  Μ. Αρρle : Εκσυγχρονισμός και Συντηρητισμός στην Εκπαίδευση , εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ , Αθήνα 2002.

·  M. Apple  Ρητορικές Μεταρρυθμίσεις Πρότυπα  Απόδοσης και Ανισότητα , περ. , ΡΩΓΜΕΣ εν τάξει , τευχ ., 11 , 2001.

·  Α.  Ανδρέου : Ο Θεσμός του σχολικού συμβούλου,  περ., ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ , τευχ. , 28 ,1986.

·  Α. Ανδρέου : Κρατική νομιμοποίηση και κοινωνική συναίνεση Διδακτικοί στόχοι ( Προσανατολισμοί και Πρακτικές ) , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τευχ., 41 ,1988.

·  Α. Ανδρέου: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών , περ. ,Εκπαιδευτική Κοινότητα τευχ. , 20 , 1993.

·  Α.Ανδρέου –Γ Παπακωνσταντίνου :Εξουσία και οργάνωση – διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος ,εκδ , «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» , Αθήνα ,1994

·  Ι.Αργύρης : Η Αξιολόγηση του Διδακτικού έργου σε αναφορά με τα έξι γνωστικά επίπεδα κατά Βloom , περ. , Νεοελληνική Παιδεία , τευχ. 7 , 1986.

·  Ι. Αρχιμανδρίτης: Λεξικογραφική κωδικοποίησις εκπαιδευτικής νομοθεσίας – νομολογίας , Κέρκυρα , 1951.

·  Ι. Αρχιμανδρίτης : Τι παρατηρεί , τι ελέγχει , τι αξιολογεί ο επιθεωρητής κατά την επιθεώρησιν , Πάτραι ,1957

·  Ι. Αρχιμανδρίτης :Επιθεωρητής και Διδάσκαλοι , Τρίπολις (χ.χ)

·  O.Banks:Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης , εκδ. , Παρατηρητής , Θεσσαλονίκη , 1987.

·  P. Bourdeiu : Kείμενα Κοινωνιολογίας , εκδ. ΣΤΑΧΥ,  Αθήνα 1999 

·  Βάσκα ( Λύκειο) : Η Σχολική Αξιολόγηση και τα προβλήματά της , Ινστιτούτο  Παιδαγωγικών Ερευνών Λυκείου Βάσκα , Αθήνα  , 1979.

·  B. Bernstein: Παιδαγωγικοί  Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος ,εκδ. Αλεξάνδρεια Αθήνα 1989.

·  Δ Βεργίδης :  Προϋποθέσεις για μια Αποτελεσματική Αξιολόγηση της Σχολικής  Πρακτικής , περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. ,13 , 1991.

·  Ν. Βαλσαμόπουλος : Ιστορία του δασκαλικού συνδικαλισμού , εκδ. , Εκπαιδευτική Επικοινωνία , Αθήνα 1983.

·  B.S.Bloom – D.R. Krathwohl  Ταξινομία των διδακτικών στόχων , τομ.,  Α+Β  , εκδ. , ΚΩΔΙΚΑΣ , Θεσσαλονίκη , 1991.

·  Μ. Βρατσάνος : Το Δημοτικόν σχολείον εν Ελλάδι και ο διδάσκαλος αυτού , Αθήναι 1874.

·  Β. Βασιλού – Παπαγεωργίου : Τα επάγγελμα και η κοινωνική θέση του εκπαιδευτικού, τευχ. 25-26 /1992

·  Β. Βασιλού – Παπαγεωργίου : Το Συνδικαλιστικό Κίνημα των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Ο ρόλος της Ο. Λ. Μ. Ε και της Δ.Ο.Ε στην  εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976. εκδ. ΠΑΤΑΚΗ , Αθήνα 1996.

·  W. Bonefeld – J Holloway (επιμ.) : Μεταφορντισμός και κοινωνική μορφή. Μια Μαρξιστική συζήτηση για το μεταφορντικό  κράτος , εκδ. ΕΞΑΝΤΑΣ , Αθήνα , 1993.      

·  Φ.Κ. Βώρος : Από την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: ένα κεφάλαιο μεγαλείου και οδύνης. Διώξεις εκπαιδευτικών για πολιτικούς λόγους 1931-1974.( Ανάτυπο από το περιοδικό ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ , τευχ. ,14 , Αθήνα , 1989.)

·  Φ. Κ. Βώρος : Αξιολόγηση διδασκόντων , διδασκομένων και άλλων … ενόχων, περ. , ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ , ΤΕΥΧ. , 53- 54, 1999.

·  Φ. Κ. Βώρος : Αξιολόγηση της αξιολόγησης στην εκπαίδευση , Φιλολογική , τευχ. , 70 , 2000.

·  Φ. Κ. Βώρος :  Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου , περ. Νέα Παιδεία , τευχ. 32 ,1984

·  W Carr & S.Kemmis: Για μια Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία . Εκπαίδευση , γνώση και  έρευνα δράσης , εκδ. Κώδικας , Αθήνα 1997.

·  M. Carnoy  Εκπαίδευση ,Οικονομία και το Κράτος  περ., ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 40.

·  Μ.Carnoy: Κράτος και Πολιτική Θεωρία , εκδ. , ΟΔΥΣΣΕΑΣ , Αθήνα

·  Γ. Γαρεφαλάκης : Ιστορικές προϋποθέσεις και σύγχρονες δυνατότητες για την καθιέρωση της επιστημονικής αξιολόγησης και της κοινωνικής αξιολόγησης στην παιδεία , Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου , εκδ. ,Δ.Ο.Ε. τευχ. ,8,9,10, 1985.

·  Θ. Γέρου : Ο σχολικός σύμβουλος και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Παιδαγωγικά Μελετήματα , εκδ. , Δίπτυχο, 1985

·  Π. Γιαννακάκη : Τα ίχνη εξουσίας στην εκπαιδευτική πράξη. Έρευνες σε επίσημα και λογοτεχνικά κείμενα , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,  τευχ. ,70 , 1993.

·  Π. Γιαννακάκη : Ο Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής Οι σχέσεις του στο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΘ. ΒΑΣΔΕΚΗ , ΑΘΗΝΑ 1997 .

·  Γ. Γιαννακόπουλου :  Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου , Διδασκαλικό Βήμα  , αρ. φυλλ. 950 , 1984

·  Κ . Γιοκαρίνης : Ο  Σχολικός Σύμβουλος . Εποπτεία και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού , εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα.

·  Α Γκότοβος , Γ. Μαυρογιώργος , Π.Παπακωνσταντίνου : Κρατική διδακτική και εκπαιδευτική πράξη : ο ρόλος των εγκυκλίων στην οργάνωση της διδασκαλίας , Επιστημονική Σκέψη , τευχ., 12 , 1983.

·  Α.Γκότοβος , Γ. Μαυρογιώργος , Π. Παπακωνσταντίνου : Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη   εκδ., ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , Αθήνα 1986.

·  Α. Γκότοβος : Η Λογική του Υπαρκτού Σχολείου  , εκδ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , Αθήνα , 1986.

·  Α. Γκότοβος : Αξιοκρατία , Διαφοροποίηση και επιλογή στην Εκπαίδευση , Επιστημονική Επετηρίδα του Π.Τ. Δ.Ε.. , Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,1989.

·  Α. Γκράμσι : Οι Διανοούμενοι , εκδ , ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ , Αθήνα , 1972.

·  Α. Γκράμσι : Η Οργάνωση της κουλτούρας , εκδ , ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ,

·  Αθήνα , 1973.

·  Λ. Γκρούππι : Η έννοια της ηγεμονίας στον Γκράμσι , εκδ. , ΘΕΜΕΛΙΟ ,

·  Αθήνα , 19

·  «Δ.Γληνός», Κίνηση Εκπαιδευτικών : Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών, εκδ , Διογένης , Αθήνα , 1986.

·  Δ. Γληνός : Ένας Άταφος Νεκρός . Μελέτες για το Εκπαιδευτικό Σύστημα , Αθήνα 1925 , εκδ. Ράλλης

·  Γ.Γρόλλιος :Μόρφωση και Νεοφιλελεύθερη Αναδιάρθρωση , περ.

·  ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. , 38 ,1996.

·  Γ. Γρόλλιος :Περιγραφική  Αξιολόγηση και Νεοφιλελεύθερη Αναδιάρθωση , περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Τευχ. , 34-35 , 1995.

·  Γ. Γρόλλιος : Ιδεολογία , Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Λόγος και πράξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εκπαίδευση. Αθήνα 1999.

·  Γ. Γρόλλιος : Σχολική Αποτελεσματικότητα και Αξιολόγηση , περ. , ΡΩΓΜΕΣ εν τάξει , τευχ.,11 , 2001.

·  Δ.Ο.Ε.: Προβλήματα Σχολικών Συμβούλων . Προτάσεις για την αντιμετώπισής τους , Αθήνα 1987.

·  Δ.Ο.Ε. Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. για την Αξιολόγηση. Αθήνα , 1993.

·  Δ.Ο.Ε.- Π.Ο.Ε.Δ.: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση , 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

·  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δ.Ο.Ε.- Π.Ο.Ε.Δ. , εκδ. , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Ε. ,1998.

·  Δ. Δημητράκος : Παιδεία και κοινωνική αναμόρφωση , εκδ. , Νεφέλη , Αθήνα , 1984.

·  Ε.Δημητρόπουλος:Εκπαιδευτική Αξιολόγηση , Α΄, εκδ , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα 1993.

·  Ε. Δημητρόπουλος: Εκπαίδευση και αξιολόγηση στη χώρα μας , περ. , ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ,τευχ. , 68 , 1993 .

·  Ε. Δημητρόπουλος,  : Σχέση εκπαιδευτικού σχεδιασμού με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και έρευνα : μια διερεύνηση της διάθεσης των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης  περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών , τευχ. 55/1984

·  Δούκας Χρ.: Ο ρόλος του σχολικού σύμβούλου , στο Ο.Λ.Μ.Ε.: αναλυτικά προγράμματα , σχολικά βιβλία , ο ρόλος του σχολικού συμβούλου , 5 , Αθήνα 1992.

·  Δούκας Χρ.: Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία. Η περίπτωση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.(1982- 1994) ,εκδ , ΓΡΗΓΟΡΗ ,  Αθήνα , 1997.

·  Δούκας Χ.: Αξιολόγηση και ποιότητα στην εκπαίδευση. Συνοπτική ερευνητική επισκόπηση , περ. , Επιθεώρηση  Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων , τευχ. , 1, τομ.  Α΄, 1999. 

·  Δημαράς Α.: Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε , τομ. , Α+Β , εκδ. ,Ερμής, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη , Αθήνα , 1973.

·  Δημαράς Α.: Υπουργείο Παιδείας και Εκπαιδευτική Πολιτική. Δοκίμιο Προβληματισμού. περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ,τευχ. ,4 , 1979.

·  Α. Δημαράς : Ο σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος , περ., Επιθεώρηση πολιτικής επιστήμης , τευχ. , 3 , 1982.

·  Δοδουτσάκης Γ. : Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας , περ. Λόγος και Πράξη , ΟΛΜΕ , τευχ. 55/1994

·  Δουλαβέρας  Α: Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στις σχέσεις του με τους μαθητές και τους γονείς , περ. Λόγος και Πράξη , τευχ. 48 /1992

·  Ε.Μ.Ο. Κ.(Εκπαιδευτικός Μεταρρυθμιστικός Όμιλος Κύπρου): Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση , Ε.Μ.Ο.Κ. , Λευκωσία , 1984.

·  Ε.Μ.Ο.Κ. Εξουσία και Παιδεία , Ε.Μ.Ο.Κ. Λευκωσία , 1984.

·  Εκπαιδευτική Κοινότητα: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικοί: κάποιες απόψεις με ενδιαφέρον.(κείμενα Γ. Μαυρογιώργου , Μπ. Νούτσου , Γρ. Καλομοίρη , Γ. Λιάμπα) , τευχ. , 57. 2001.

·  Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Λευκό Βιβλίο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Αθήνα , 1996.

·  Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκή Έκθεση  για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης. Δεκαέξι δείκτες ποιότητας. Αθήνα 2000.

·  Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο Οργανισμός που Μαθαίνει Ένα όραμα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού , από τους THOMAS STAHL , BARRY NYHAN & PIERA D’ ALOJA  , εκδ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Αθήνα , Σεπτέμβριος 2001( ανατύπωση)     

·  Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σχέδιο για την Αξιολόγηση της Ποιότητας της Σχολικής Εκπαίδευσης , Πρακτικός Οδηγός για την Αυτό-αξιολόγηση , Πρόγραμμα Σωκράτης , Δράση ΙΙΙ. 3.1. , 1997.

·  Μ. Ζαβλανός : Τεστ και Μετρήσεις , εκδ. Γρηγόρη , Αθήνα 1988

·  Π. Ζιαγάκης : Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου , περ. , ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ,τευχ. , 53 ,1994.

·  Ε. Ζαμπέτα : Προβλήματα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Συστήματος και Κοινωνικός Έλεγχος της Εκπαίδευσης , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 55 , 1990.

·  Ε. Ζαμπέτα : Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1974 – 1989 , εκδ. ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα ,1994.

·  Μ. Ηλιού : Ποιος φοβάται την αξιολόγηση ; περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  τευχ. , 57. , 1991.

·  Μ. Ηλιού : Βήματα εμπρός , βήματα πίσω , εκδ. , ΠΟΡΕΙΑ , Αθήνα , 1991.

·  Μ Ηλιού: Αποκέντρωση και στρατηγικές εκπαιδευτικού σχεδιασμού, περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τευχ. ,75 , 1994.

·  Μ. Ηλιού : Μια Καταγραφή Προβλημάτων στην Ελληνική Εκπαίδευση (σχεδίασμα)  περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. ,76 , 1994.

·  Μ. Ηλιού : Εκπαιδευτικοί: εξέλιξη και διαφοροποίηση των ρόλων τους , περ , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 113 ,  2000.

·  Θεοδωράτος Χρ.Σ.: Διοίκησις και Εποπτεία Εκπαιδεύσεως , Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια , τομ. , Β’ 

·  Χ. Θεοφιλίδης : Αυτοαξιολόγηση σχολείου . Θεωρία και Πράξη , στο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. : Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση , Αθήνα 1998.

·  Μ. Καϊλα : Ο Εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης , Αθήνα , 1999.

·  Κ.Θεριανός : Έρευνες σχολικής αποτελεσματικότητας : Μεθοδολογικά – Πολιτικά ζητήματα , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τευχ. ,119 , 2001.

·  Κ. Θεριανός : Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητά της ; περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  τευχ. 70

·  Ν. Θεοτοκάς : Η  »Αξιολόγηση » ως πιστοποίηση προσόντων , περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. 67 , 2003 

·  Μ. Καϊλα Μ. Θεοδωροπούλου :  Ο Εκπαιδευτικός , εκδ. ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ , Αθήνα , 1997.

·  Καραγιώργης  Α: Η αξιολόγηση των δασκάλων στην Κύπρο από το1850 μέχρι σήμερα , στο Δ.Ο.Ε – Π.Ο.Ε.Δ.: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση , Αθήνα , 1998.

·  Χ.Κάτσικας :Εκπαίδευση και Αγορά , περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τευχ. , 20-21 , 1992.

·  Χ. Κάτσικας : Ο κυρίαρχος λόγος περί κρίσης του σχολείου και η συναίνεση στα αντιεκπαιδευτικά μέτρα , περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. , 23-24 ,1993.

·  Χ. Κάτσικας – Γ. Καββαδίας : Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2.000.εκδ , Gutenberg , Αθήνα , 1996.

·  Χ. Κάτσικας – Γ.Καββαδίας : Κρίση του Σχολείου και Εκπαιδευτική Πολιτική ,εκδ ,Gutenberg , Αθήνα ,1998.

·  Χ. Κάτσικας :Από το σχολείο των «ίσων ευκαιριών» στο «αποδοτικό» σχολείο , περ. , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ , φ.53 , 1998.

·  Χ. Κάτσικας : Εκπαιδευτικοί , η ψυχή της εκπαίδευσης σε κρίση, περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. , 31- 32 , 1994.

·  Γ. Καββαδία – Θ.Τσιριγώτη Χ.Κάτσικα: Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών. Το νομοθετικό πλαίσιο:Η φιλοσοφία του και οι στόχοι του. περ. ,  ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. , 51, 1998.

·  Γ. Καββαδία : Το Π.Δ. για την αξιολόγηση ή λόγος για τον ασφυκτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών , περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ  ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΤΕΥΧ. , 25 – 26, 1993.

·  Γ. Καββαδία : Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών ή το άλλοθι για την υπηρεσιακή και ιδεολογική τους συμμόρφωση ; περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. ,19, 1992.

·  Γ. Καββαδίας κ.α  :Νεοφιλελευθερισμός και Αξιολόγηση , περ. , ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. 57. , 2001.

·  Γ. Καββαδίας : Ασφυκτικός έλεγχος σχολείων και εκπαιδευτικών , περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ. 60 – 61 , Γενάρης – Μάρτης

·  Γ. Καββαδία: Νεοφιλελεύθερες όψεις της Αξιολόγησης Από τους πράσινους και γαλάζιους μύθους στην πραγματικότητα του υπαρκτού σχολείου , περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , τευχ.70 , 2004. 

·  Α. Καζαμίας – Μ. Κασσωτάκης : Εκπαιδευτικό Μανιφέστο , στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ , εκδ. , Σείριος , Αθήνα , 1995.

·  Α. Καζαμίας – Μ.Κασσωτάκης (επιμ) : Ελληνική Εκπαίδευση. Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού , εκδ , ΣΕΙΡΙΟΣ ,Αθήνα , 1995.

·  Α. Καζαμίας : Η Παγκόσμια κρίση στην εκπαίδευση , στο Π. Ε.Ε. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα , 1992.

·  Α. Καζαμίας:Η Κατάρα του Σίσυφου. Η βασανιστική πορεία της ελληνικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης , στο Α. Καζαμίας – Μ Κασσωτάκης : Ελληνική Εκπαίδευση , Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού , εκδ. , ΣΕΙΡΙΟΣ , Αθήνα , 1995.

·  Καλούδης Σ: Ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού , περ. . Τα Εκπαιδευτικά , τευχ. 29 – 30 /1993

·  Ι. Κανάκης : Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του νεοελληνικού δημοτικού σχολείου , εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα

·  Κάντας Α :Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης , περ. Γλώσσα , τευχ. 29/1992 

·  Ν.Καραχρίστος : Νέοι Επιθεωρηταί της πρώτης Παιδείας μας , Αθήναι 1959

·  Απ. Καστραντάς : Ο Σχολικός Σύμβουλος .«Τέχνη τεχνών άνθρωπον άγειν… », εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα

·  Καρβούνη Ρένα : Εισαγωγική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών ή ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας της εκπαίδευσης , περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  τευχ. 22 /1993 

·  Κασσέτας Α: Κρίνοντες και Κρινόμενοι , στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ κλπ. , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ , Αθήνα 1992

·  Μ Κασσωτάκης: Η αξιολόγηση της Επιδόσεως των Μαθητών , εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα , 1981.

·  Μ.Κασσωτάκης : Το αίτημα της αντικειμενικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου  και τα προβλήματά του , στο Ο.Ι.Ε.ΛΕ. , Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ , Αθήνα , 1991

·  Μ. Κασσωτάκης : Ο Ρόλος του σχολικού συμβούλου , στο Ο.Λ.Μ.Ε. Αναλυτικά Προγράμματα ,σχολικά βιβλία , ο ρόλος του σχολικού συμβούλου ,5, Αθήνα , 1992Ε. Καρατζιά- Σταυλιώτη : Αποτελεσματικά Σχολεία , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 86 , 1996.

·  Καργάκος Σ: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών , περ. , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

·  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ , 23/9/93 .

·  Γ. Κιούσης : Αρχές και βάσεις της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών , περ. , ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ , τευχ .,43 , 1990 .

·  ΚΕΚΜΟΚΟΠ.: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική ,εκδ ., Gutenberg , Aθήνα , 1996.

·  Γ. Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη : Κοινωνιολογική Ανάλυση της Αξιολόγησης και της Επίδοσης , εκδ. ,Gutenberg , Αθήνα ,1996.

·  Γ. Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη: Εκπαιδευτική Πολιτική και πρακτική. Κοινωνιολογική Ανάλυση εκδ. , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ , Αθήνα , 1995.

·  Κοντογιαννόπουλος Β : Παιδεία , εκσυγχρονισμός υπό αναστολή , εκδ. , Gutenberg , Αθήνα , 1991

·  Μπ. Κοριά  Ο Εργάτης και το Χρονόμετρο , εκδ. , ΚΟΜΜΟΥΝΑ – ΘΕΩΡΙΑ , Αθήνα 1985.

·  Ν. Κοτζιάς : Κράτος και Πολιτική Η Διαλεκτική του Κράτους  ,  τομ. Α’ , εκδ. , ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ – Α. ΛΙΒΑΝΗΣ , Αθήνα 1995.

·  Γερ. Κουζέλης : Αξιολόγηση και ποιότητα στην εκπαίδευση περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα τευχ. , 50 . , 1999.

·  Μ. Κυνηγού : Πως βλέπουμε το έργο του σχολικού συμβούλου στην εκπαιδευτική μας πραγματικότητα , περ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,τευχ. 12 , 1983.

·  Α. Γ. Κυρίδης : Πειθαρχία και Σχολείο. Θεωρία και Έρευνα. εκδ. , Gutenbetg , Aθήνα , 1999.

·  Χ. Κωνσταντίνου : Το σχολείο ως γραφειοκρατικός οργανισμός και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ ’αυτόν, Αθήνα ,1994.

·  Λαβίδας Χ. Ν. Επιθεωρητής , Επιθεώρηση Σχολείων , στο Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια , τομ. Β΄.

·  Κ. Λάμνιας : Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση Διακριτές προσεγγίσεις  , εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ , Αθήνα 2002.

·  Κ. Λάμνιας :Εκπαιδευτική Αξιολόγηση . Από τη μεροληψίες της                                    » αντικειμενικότητας » στη ρευστότητα των αυθύπαρκτων λογικών , στο   Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και σχολείου , εκδ. , ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ , Πάτρα 2000

·  Β. Ι. Λένιν : Για την Αγωγή και την Παιδεία , τομ. Α΄+ Β΄ εκδ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ , Αθήνα 

·  Χ. Λέφας :Ιστορία της Εκπαιδεύσεως , εκδ. , Ο.Ε.Δ.Β. Αθήναι 1942.

·  Χ. Λέφας : Νομοθεσία Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως , Αθήνα 1933.

·  F. Lombardi:Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αντόνιο Γκράμσι , εκδ. , Παρατηρητής , Θεσσαλονίκη , 1986.

·  Μ. Μανακόρντα : Για μια Σύγχρονη Παιδαγωγική , εκδ. ,Οδυσσέας , Αθήνα , 1983.

·  Τ. Λιάμπα : Δείκτες ποιότητας στο Σχολείο και Κοινωνική Αναπαραγωγή περ. , ΡΩΓΜΕΣ εν τάξει , τευχ. ,12 , 2002.

·  MacBeath J : Η Αυτοαξιολόγηση στο Σχολείο Ουτοπία και Πράξη , εκδ. , Ελληνικά Γράμματα , Αθήνα , 2001.

·  McDonald , Η Αξιολόγηση και ο Έλεγχος της Εκπαίδευσης , περ. , ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ , τευχ. , 11 , 1989.

·  J Manouel- de Queiroz : Το σχολείο  και οι Κοινωνιολογίες του , εκδ.,  Gutenberg , Aθήνα. 2000.

·  Δ. Ματθαίου : Κράτος , Ιδεολογία και πολιτικός ρόλος του Εκπαιδευτικού, περ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Τ. 40 /1993

·  Δ. Ματθαίου : Νέες ορίζουσες και ορισμοί του εκπαιδευτικού έργου στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας. Η προβληματική της εκπαιδευτικής πολιτικής σε αναψηλάφηση , στο Εργαστήριο Συγκριτικής Εκπαίδευσης , Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας Η Εκπαίδευση Απέναντι στις Προκλήσεις του 21ου αιώνα Νέες ορίζουσες και προοπτικές , εκδ. ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ  Α. Α. ΛΙΒΑΝΗ , Αθήνα 2002.       

·  Γ. Μαυρογιώργος: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και όροι εργασίας των εκπαιδευτικών Τάσεις και αντιφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 73 ,1993.

·  Γ. Μαυρογιώργος: Σχολικοί Σύμβουλοι : Η πολιτική του Υ.Π.Ε.Π.Θ , Η (αντί)σταση των εκπαιδευτικών και ο εγκιβωτισμόςενός θεσμού , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 32 , 1987.

·  Γ . Μαυρογιώργος : Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και το ψευδεπίγραφο Προεδρικό Διάταγμα , περ. ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τευχ. , 66, 1992.

·  Γ . Μαυρογιώργος : Εκπαιδευτικοί και Αξιολόγηση , εκδ ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , Αθήνα ,1993.

·  Γ. Μαυρογιώργος : Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία ,εκδ ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  , Αθήνα ,1992.

·  Γ.Μαυρογιώργος: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση και αστυνόμευση της κρίσης , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τευχ. , 99 ,1998.

·  Μαυροσκούφης  Δ. Το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας και οι εκπαιδευτικοί , περ., ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 40 , 1985.

·  Μενδώνης  Π: Η αξιολόγηση  και η άρνησή της , περ. , Ρωγμές εν τάξει , Τευχ. , 8-9 , 2000.

·  R. Milimband : Το Κράτος στην Καπιταλιστική Κοινωνία , εκδ. ΠΟΛΥΤΥΠΟ , Αθήνα , 1984.   

·  Κ. Μιχαλάς : Εκπαίδευση και Χρόνος , περ. , ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ., τευχ., 14 , 1989.

·  Γ. Μιχαλακόπουλος : Ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού σχολικού συστήματος και η παιδαγωγική – εκπαιδευτική διαδικασία περ. , ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ , τευχ. , 7/ 87.

·  Γ. Μιχαλακόπουλος: Κοινωνιολογία  και εκπαίδευση , εκδ . , ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ , Θεσσαλονίκη , 1990.

·  Αν. Μιχόπουλος : Νομικό πλαίσιο και θεσμοί της εκπαίδευσης , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα

·  Αν. Μιχόπουλος : Η εκπαίδευση στο πλαίσιο της οργανωτικής θεωρίας , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα

·  Αν. Μιχόπουλος : Εκπαιδευτική Διοίκηση Ι. Διαδικασίες δομικής μορφολογίας. εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα

·  Αν. Μιχόπουλος : Εκπαιδευτική Διοίκηση ΙΙ. Διαδικασίες δομικής μορφολογίας , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα. 

·  Γ. Μηλιός : Εκπαίδευση και Εξουσία .Κριτική της καπιταλιστικής εκπαίδευσης , εκδ , ΚΡΙΤΙΚΗ , Αθήνα 1992.

·  Γ.Μηλιός – Τ.Κυπριανίδης : Ο εκπαιδευτικός και η εξουσία , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 27 , 1986.

·  Γ. Μηλιός :Αξιολόγηση , Επιλογή , Εξετάσεις .Οι τεχνικές της εξουσίας. περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ., 55,  1990 .

·  Γ. Μηλιός : Η  Εκπαίδευση ως λειτουργία του κράτους , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,τευχ. ,40 ,1988.

·  Γ. Μηλιός : Τα όρια του τεχνοκρατισμού στην εκπαίδευση. Ο τεχνοκρατισμός αντιμέτωπος με το φιλελευθερισμό , περ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. 20. 1985. 

·  Γ. Μηλιός : Η Αξιολόγηση στη Εκπαίδευση και οι κοινωνικοί συσχετισμοί, περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,τευχ. 19/ 1992.

·  Δ. Μπελαντής : Οι κοινωνίες της επιτήρησης. Έλεγχος και πρόληψη στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία , περ. , ΟΥΤΟΠΙΑ , τευχ. , 26 ,1997.

·  Ε .Μπιτσάκης : Θεωρία και Πράξη Προβλήματα φιλοσοφίας του Ανθρώπου , εκδ. Gutenberg , Αθήνα 1980.

·  Σ. Μπουζάκης : Η αξιολόγηση στο σύγχρονο κόσμο Μια ιστορικό – συγκριτική προσέγγιση , στο Δ.Ο.Ε.- Π.Ο.Ε.Δ.: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση , Αθήνα , 1998.

·  Δ. Μπουραντάς: Διοίκηση του Ανθρώπινου Παράγοντα , Αθήνα 1984.

·  Π. Μπουρντιέ : Κείμενα Κοινωνιολογίας , εκδ. , ΣΤΑΧΥ , Αθήνα ,1999.

·  Σ. Μποφυλάτος : Μπροστά στην αξιολόγηση . περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα τευχ. , 47 , 1998.

·  Μπυσί Γκλυκσμάν Κ : Ο  Γκράμσι και το Κράτος , εκδ. , Θεμέλιο , Αθήνα , 1984.

·  Μουχάγιερ Χ. Σ: Συγκρούσεις ρόλων στο έργο του εκπαιδευτικού , εκδ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ , Θεσσαλονίκη 1985

·  Θ. Μυλωνάς : Κοινωνική Αναπαραγωγή στο Σχολείο Θεωρία και Εμπειρία  Εκδ . , Αρμός , Αθήνα 1991.

·  Θ. Μυλωνάς : Αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 68 ,1993.

·  Θ. Μυλωνάς : Ο Έλληνας εκπαιδευτικός και οι κοινωνικές του εξαρτήσεις . Το Παράδειγμα της επιβολής εισιτηρίων εξετάσεων στο ελληνικό σχολείο από τους Ελληνοδιδάσκαλους κατά την περίοδο 1834- 1867 , περ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ , τευχ. 10, 1989.              

·  A. Nαξάκης: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση , περ. , ΡΩΓΜΕΣ εν τάξει ,11, 2001. G.Neave ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ,εκδ., έκφραση , Αθήνα , 1998.

·  Χ .Νούτσος : Διδακτικοί στόχοι και Αναλυτικό Πρόγραμμα , εκδ , ΔΩΔΩΝΗ , Ιωάννινα ,1982.

·  X.Νούτσος : Ιδεολογία και Εκπαιδευτική Πολιτική , εκδ , ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα , 1986. 

·  Χ. Νούτσος : Οι Εκπαιδευτικοί ως διανοούμενοι , περ. , Ο ΠΟΛΙΤΗΣ τευχ. , 79 , 1987.

·  Χ.Νούτσος : Συγκυρία και Εκπαίδευση , εκδ , Ο ΠΟΛΊΤΗΣ , Αθήνα , 1990.

·  Χ. Νούτσος: Οι εκπαιδευτικοί και η ιδεολογία του επαγγελματισμού , στο Ο.Λ.Μ.Ε. Ο εκπαιδευτικός μπροστά στην Ευρώπη που αλλάζει ,  Αθήνα 1993.

·  Χ. Νούτσος :Ιδεολογία και Πολιτική στην Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών. περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. , 49 ,1999.

·  Χ. Νούτσος : Ο Θεσμός του Επιθεωρητή στην Εκπαίδευση , περ. , ΡΩΓΜΕΣ εν τάξει τευχ. ,11 , 2.001.

·  Χ. Νούτσος: Εκπαιδευτικοί και φαντάσματα  αξιολόγησης , περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. ,

·  Π. Ντούσκος: Εκπαιδευτικό Σύστημα και σύστημα αναπαραγωγής της ειδικευμένης εργατικής δύναμης Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1997 στην Ελλάδα , εκδ. , Gutenberg , Αθήνα 1998.

·  Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. :Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου –Βασική  Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών , Εκδοτικός  Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών, Αθήνα , 1992 .

·  Ο.Λ.Μ.Ε. :Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου , Πληροφοριακό Δελτίο Ο.Λ.Μ.Ε. τευχ. , 645 ,1995.

·  Ο.Λ.Μ.Ε.: Το Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης στις Νέες Οικονομικές και Κοινωνικές Συνθήκες , τομ. , Α΄+ Β΄,1994.

·  Ο.ΛΜ.Ε. : Εκπαιδευτικό Έργο: Προβληματισμός ,Σχεδιασμός , Υλοποίηση , Αξιολόγηση , Αθήνα 1992.

·  Ο.Λ.Μ.Ε : Ο Κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή ,

·  Ο.Λ.Μ.Ε. , συζητήσεις για την εκπαίδευση , 1988.

·  Ο.Λ.Μ.Ε.: Αναλυτικά Προγράμματα , σχολικά βιβλία .Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου , Ο.Λ.Μ.Ε.  , 6 , 1991.

·  Ο.Λ.Μ.Ε. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Εκπαίδευση , Ο.Λ.Μ.Ε.,7, 1993.

·  Ο.Ο.Σ.Α. : Επισκόπηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος , Υ.Π.Ε.Π.Θ. , Αθήνα , 1996.

·  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , Τμήμα Αξιολόγησης : Πλαίσιο Πρότασης για τη συγκρότηση ενός συστήματος αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου,  Αθήνα 1996. ( αδημοσίευτη μελέτη )

·  Σ. Παλαιοκρασάς  κ.α : Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκές τάσεις και πρόταση για ένα πλαίσιο ελληνικής πολιτικής , ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ,εκδ. , ΙΩΝ , Αθήνα 1997.

·  Ρ. Παναγιωτοπούλου : Η Επικοινωνία στις Οργανώσεις , εκδ . , ΚΡΙΤΙΚΗ , Αθήνα , 1997.

·  Παντελίδης Χ: Η σημασία της Αξιολόγησης στη ζωή και στην Εκπαίδευση , περ. , ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ , τευχ. , 9 , 3ο  έτος , 1979.

·  Παντελίδης  Χ: Οι ρόλοι των στελεχών εκπαίδευσης , περ. , ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ , τευχ. , 16 , 1981.

·  Πάντος Γ. Το κύρος και η αυτοαντίληψη του σύγχρονου έλληνα εκπαιδευτικού, περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. 28/1994

·  Δ. Πατέλης :Για μια κοινωνικοφιλοσοφική θεώρηση της παιδείας .Εκπαίδευση , Αξιολόγηση  και εξουσιαστικές σχέσεις . περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. 113 , 2.000.

·  Π. Παπακωνσταντίνου : Εκπαιδευτικό έργο και Αξιολόγηση στο σχολείο. Εκδ. Έκφραση , Αθήνα ,1992.

·  Χ. Παπαδόπουλος : Αξιολόγηση : μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα – ή τι άλλο ; περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα τευχ. ,44 , 1997

·  Α . Παπαϊωάννου: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση , Λευκωσία 1977. 

·  Π. Παυλίδη : Η προσωπικότητα στα γρανάζια της αξιολόγησης . περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα ,τευχ. , 56 , 2000.

·  Πασιαρδής Π: Η αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών, εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα 1996.

·  Π. Πασιαρδής : Μοντέλα Διοίκησης της Εκπαίδευσης . Μια κριτική προσέγγιση  περ. , ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ , τευχ. , 18 ,1993. 

·  Στ. Πεσμαζόγλου : Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το ασύμπτωτο μιας σχέσης 1948 – 1987, εκδ., ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα ,1987.

·  Πετμετζίδου – Τσουλουβή Μ : Κοινωνικές Τάξεις και Μηχανισμοί Κοινωνικής Αναπαραγωγής , εκδ. ΕΞΑΝΤΑΣ , Αθήνα 1987.

·  Π. Πολυχρονόπουλος :Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Κοινωνιολογική Θεώρηση της Αξιολόγησης , περ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. 58, 1991.

·  Π. Πολυχρονόπουλος: Ένα πρότυπο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής λειτουργίας , περ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ , τευχ. 13, 1980.

·  Γ. Πλειός : Η κρίση της εκπαίδευσης στον ύστερο καπιταλισμό

·  περ. , ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΕΥΧ.,19,1996.

·  Γ. Πλειός : Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση , Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ,τομ. 11 , 1998.

·  Ν. Πουλαντζάς : Πολιτική Εξουσία και Κοινωνικές Τάξεις , εκδ. , ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα 1974.

·  Ν. Πουλαντζάς : Οι Κοινωνικές Τάξεις στο σύγχρονο Καπιταλισμό , εκδ. , ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα 1979.

·  Ν. Πουλαντζάς : Το Κράτος , η εξουσία , ο σοσιαλισμός , εκδ. ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα , 1986

·  Ι.Ε. Πυργιωτάκης – Ι. Ν. Κανάκης (επιμ.) : Παγκόσμια κρίση στην εκπαίδευση , εκδ. , ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα 1992.

·  Ι. Πυργιωτάκης : Έλληνες Δάσκαλοι : Εμπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα. 1992

·  Ι. Πυργιωτάκης : Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος , εκδ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ , Θεσσαλονίκη 1992

·  Μ. Ράπτη : Η Αξιολόγηση στην προσχολική αγωγή , περ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 110 , 2000.

·  Χ. Ρέππας : Εκπαιδευτική Πολιτική και Αξιολόγηση. Σκέψεις πάνω στην πρόταση εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. , 52 , 1999.

·  Χ. Ρέππας :Αξιολόγηση και Αναδιάρθρωση της Εκπαίδευσης , περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα  τευχ. ,46.

·  Χ. Ρέππας : Αξιολόγηση και »Αποτελεσματικό» Σχολείο, περ. ΟΥΤΟΠΙΑ τευχ. 51. , 2002.

·  Χ. Σαϊτης : Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα ,

·  Χ. Σαϊτης : Βασικά Θέματα της Σχολικής  Διοίκησης , εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ , Αθήνα    

·  Ι. Σολομών : Εξουσία και τάξη στο νεοελληνικό σχολείο. Μια τυπολογία των Σχολικών χώρων και Πρακτικών, 1820 – 1900 , εκδ. , Αλεξάνδρεια , 1992.

·  Ι. Σολομών (επιμ) : Εσωτερική Αξιολόγηση & Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα Ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης , ΕΠΕΑΕΚ , ΕΡΓΟ ΣΕΠΠΕ ,Πειραματικό Πρόγραμμα, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ,ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ , 1999.

·  Ι. Σολομών : Εκπαιδευτική δράση και κοινωνική ρύθμιση των υποκειμένων : γνώση , πειθαρχία και το πεδίο του σχολείου, στο Ι. Σολομών – Γ. Κουζέλης (επιμ) : ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ , τοπικά α΄ , ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ , Αθήνα , 1994.

·  Ι. Σολομών : Μοντέλα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Μορφές Κοινωνικού Ελέγχου και Συγκρότηση Παιδαγωγικών Υποκειμένων ,

·  Μ. Σαματάς : Ο ελληνικός εκπαιδευτικός γραφειοκρατισμός. Μια κοινωνικοπολιτική θεώρηση της γραφειοκρατούμενης ελληνικής εκπαίδευσης , στο Α. ΚΑΖΑΜΙΑΣ – Μ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ (επιμ.): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ . Προοπτικές  ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού , εκδ. , ΣΕΙΡΙΟΣ , Αθήνα , 1995 .

·  Ν. Σύφαντος : Αξιολόγηση και καλός εκπαιδευτικός. περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα , τευχ. 59 , 2001.

·  Ν. Σύφαντος : Μπορεί να υπάρξει άλλη αξιολόγηση ; περ. , Εκπαιδευτική Κοινότητα .τευχ. ,43 , 1997.

·  Ζ. Σνυντέρ: Σχολείο , τάξη και πάλη των τάξεων εκδ. , Σ. Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΘΗΝΑ ,1981.

·  Γ. Τσιάκαλος : Εκπαιδευτικό Έργο: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση , στο ομώνυμο συνέδριο της  Ο.Λ.Μ.Ε. , 5 , 1992.

·  Γ. Τσιάκαλος :Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Η Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής τροχιάς ;  στο Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ , ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ , ΑΘΗΝΑ 1992.

·  Κ. Τσιμπούκης : Η Μέτρηση και Αξιολόγηση στις Επιστήμες της Αγωγής , Αθήνα, 1989.

·  Κ. Τσιμπούκης : Επιστημονική εκτίμηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου , Αθήνα 1979. χ. εκδ. στ., 

·  Κ. Τσουκαλάς : Εξάρτηση και Αναπαραγωγή . Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στη νεώτερη Ελλάδα ( 1833 – 1922) , εκδ. , ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα 1977.

·  Κ. Τσουκαλάς : Κράτος , Κοινωνία , Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα , εκδ. ΘΕΜΕΛΙΟ , Αθήνα      

·  Υ.Π.Ε.Π.Θ. :Εκπαίδευση 2000 .Για μια Παιδεία Ανοικτών Οριζόντων Αθήνα , 1997.

·  Α. Υφαντή : Εκπαιδευτικές Αλλαγές  και βελτίωση του σχολείου , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ., 113 , 2000.

·  Ν. Φραντζή : Το πρόβλημα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση , περ. , Εκπαιδευτική Ρότα , τευχ. , 5 , 1999.

·  Β. Φιοραβάντες : Κριτική Θεωρία και Άνθρωπος , εκδ. , ΠΑΠΑΖΗΣΗ ,Αθήνα.

·  Μ. Φουκώ :Επιτήρηση και Τιμωρία .Η Γέννηση της φυλακής. εκδ. ΡΑΠΠΑ , Αθήνα , 1989.

·  Α. Φραγκουδάκη :Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο , εκδ , ΠΑΠΑΖΗΣΗ , Αθήνα ,1985.

·  Α. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ – Φ. ΦΟΛΕΡΟΥ- ΤΣΕΡΟΥΛΗ : ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μια κοινωνιολογική προσέγγιση , εκδ. , ύψιλον / βιβλία , Αθήνα , 1991.

·  Χ. Φράγκος: Από τον Επιθεωρητή στον Σχολικό Σύμβουλο , στο Χ. Φράγκος: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,εκδ. , Gutenbetg , Αθήνα , 1986.

·  Χ. Φράγκος : Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου , περ. , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ,τευχ .,10 ,1991.

·  Φύκαρης Ι: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών : Προβληματισμοί και Επισημάνσεις , περ. , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,  τευχ. ,96-97 ,1997.

·  Ε. Φυρριπής:  Η διοίκηση και η εποπτεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία και την Ελλάδα το 19ο αιώνα ,περ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ , τομ. Α΄ ,τευχ. 1, 1999

·  Χατζηθεοπούλου – Λοϊζίδου Π: Το ζήτημα της Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. περ. ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ , 106 , 1999.

·  Δ. Χασάπης :Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , περ. , Δεκαπενθήμερος  Πολίτης , τευχ. , 34 , Φεβρ.,1985

·  T.Husen H Αμφισβήτηση του Σχολείου , εκδ. , προτάσεις , Αθήνα 1991.

·  Α. Χρονοπούλου – Κ Γιαννόπουλος : Ο εκπαιδευτικός στη σχολική πράξη , αξιολόγηση , καινοτομίες , επαγγελματική ικανοποίηση , [Επιλογή άρθρων για τον εκπαιδευτικό στη σχολική πράξη στη Σύγχρονη Εκπαίδευση (τεύχη 1-100)]

·  Α .Χρονοπούλου – Κ. Γιαννόπουλος :Αξιολόγηση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Γραφειοκρατικός  μηχανισμός προσαρμογής .περ ,. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , τευχ. , 119 , 2001.

·  Σ. Χρόνης : Διδακτική Πράξη και Κοινωνικός Έλεγχος  Η κρατική παρέμβαση στο έργο του εκπαιδευτικού , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ , Αθήνα 1993.

·  Αλ. Χρύσης : Ιδεολογία και Κριτική , εκδ. ΣΤΑΧΥ , Αθήνα 1993.

·  Αλ. Χρύσης : Ηγεμονία και πολιτική συμμαχιών , περ. ΘΕΣΕΙΣ , τευχ. ,

·  B . Charlot  Το Σχολείο αλλάζει. Κρίση του σχολείου και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. εκδ, προτάσεις ,Αθήνα ,1992.

·  Β.Charlot Οι εκπαιδευτικοί μπροστά στο σχολείο που αλλάζει , στο ΟΛΜΕ : Ο Εκπαιδευτικός  μπροστά στην Ευρώπη που αλλάζει, Αθήνα , 1993.

Comments are closed.

Ημερολόγιο
Ιούνιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοέ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρόσφατα σχόλια