Archive for 6 Απριλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΩΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

1. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να μη στελεχώσουν εθελοντικά τις ομάδες εργασίας. Έχει μεγάλη σημασία να αποτυπωθεί η απουσία συναίνεσης των εκπαιδευτικών

Πρέπει να ολοκληρωθούν οι συνεδριάσεις των Σ.Δ. και να γραφούν τα πρακτικά μη δημιουργίας ομάδων, στο βιβλίο του Συλλόγου Διδασκόντων, αν δεν  έχουν ήδη καταγραφεί, με βάση το σχέδιο Πρακτικού της ΔΟΕ,. (επισυνάπτεται το παλαιότερο σχέδιο πρακτικού)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Σήμερα …………….. …./ ……./ 2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10. 12. 2013, εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις διευκρινήσεις της με αριθ. Πρωτ.: 32773/Γ1, 06. 3. 2014, εγκυκλίου της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.

Μετά από την τοποθέτηση του Διευθυντή του Σχολείου και την ενημέρωση επί των κείμενων διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας, όπως προβλέπονται για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και μετά από τη διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ακολούθησαν, διαπιστώνεται ότι:

Δεν εκδηλώθηκε επιθυμία για τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η συγκρότησή τους.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

2. Δεν αναιρούμε πρακτικά που έχουμε κάνει.

3. Δεν κάνουμε συνεδρίαση όπου να φαίνεται ότι συναινεί ο Σ.Δ. σε δημιουργία ομάδων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ορισμένες περιοχές οι διευθυντές ζητούν να προχωρήσει οικειοθελώς ο Σ.Δ. σε συγκρότηση ομάδων εργασίας, γιατί δήθεν το «απαιτεί» η εγκύκλιος. Αυτό ΔΕΝ ισχύει !

Η εγκύκλιος υποχρεώνει τους διευθυντές να προχωρήσουν σε υποχρεωτική ανάθεση, από τη στιγμή που ο Σ.Δ. δεν συγκρότησε ομάδες.

Σε περίπτωση που κάποιος Σ.Δ. κατά πλειοψηφία αποδεχτεί τη συγκρότηση ομάδων, τότε έχει δικαίωμα η μειοψηφία να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε συγκρότηση ομάδας. Για να υποχρεωθεί κάποιος συνάδελφος να ενταχθεί σε συγκρότηση ομάδας, πρέπει ο διευθυντής να του κάνει πράξη ανάθεσης. Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφονται οι απόψεις μη συμμετοχής των συναδέλφων, παρά μόνο εάν οι ίδιοι το ζητήσουν.

Η όποια δημιουργία ομάδων πρέπει να είναι αποτέλεσμα υποχρεωτικής εντολής και ΟΧΙ οικειοθελούς συμμετοχής.

4. Η ανάθεση πραγματοποιείται  στο βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ή της Προϊσταμένης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ γίνεται καταγραφή ανάθεσης ομάδων, ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. Στο βιβλίο Πράξεων συμπληρώνεται από τους Διευθυντές και τις Προϊστάμενες το κείμενο της ΔΟΕ (που επισυνάπτεται) για να φανεί ότι η ανάθεση γίνεται με διοικητική υποχρέωση και ταυτόχρονα να αποποιείται ο διευθυντής όποιων ευθυνών.

« Έπειτα από την υπ’ αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ.5 του Καθηκοντολογίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη της ιδίας Υπουργικής απόφασης, η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στο Σύλλογο Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του θέματος, πράγμα, που βεβαίως σημαίνει, ότι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο. (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)».

5. Οι συνάδελφοι παραλαμβάνουν την πράξη ανάθεσης, υπογράφουν ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ, και συντάσσουν έγγραφο, το οποίο θα καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου, όπου συμπληρώνεται το κείμενο της ΔΟΕ (επισυνάπτεται)

«Κύριε Διευθυντά (ή Κυρία Διευθύντρια), έλαβα αντίγραφο της υπ’ αριθμόν ……….. απόφασής σας με την οποία με ορίζετε μέλος ομάδας εργασίας της Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει επί του θέματος. Με το παρόν έγγραφο σας δηλώνω ότι θεωρώ την εντολή που υποχρεωθήκατε να μου δώσετε, παράνομη, ελλείψει αρμοδιότητας, (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου». Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συντάξουν το κείμενο σε δύο αντίτυπα ώστε στο ένα από αυτά να προστεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του σχολείου.

6. Στη συνέχεια, οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε στενή συνεργασία και διαφυλάσσοντας την ενότητα την οποία μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει, μπαίνουν στη διαδικασία μπλοκαρίσματος της λειτουργίας των ομάδων, αξιοποιώντας τις  διαρκείς στάσεις εργασίας τις οποίες έχει κηρύξει το ΔΣ της ΔΟΕ.

Συγκεκριμένα

Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας δεν γίνεται καμία συνεδρίαση ομάδας εργασίας, με την αιτιολογία ότι πρέπει ο κάθε συνάδελφος να διαβάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μετά το Πάσχα θα δούμε αν χρειάζεται να ορίσουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη λειτουργία των ομάδων. Στόχος μας είναι να μη λειτουργήσουν. Αν χρειαστεί να οριστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 2-3 ώρες συνολικά, όπου σε αυτές θα δηλώσουμε στάση εργασίας, αφού ενημερωθεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών. Για το ζήτημα αυτό θα συνεδριάσει τη Δευτέρα το Δ.Σ. της ΔΟΕ και περιμένουμε τις αποφάσεις για την οργάνωση των στάσεων εργασίας.

7. Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενες αποστέλλουν στη Διεύθυνση έγγραφο-διαβιβαστικό με ημερομηνία 7/4/2014, για να απαντήσουν στο αντίστοιχο έγγραφο του διευθυντή Εκπαίδευσης, στο οποίο ενδεικτικά αναγράφουν :

«Σας αναφέρουμε ότι ο Διευθυντής ή η Προϊσταμένη του ……. Σχολείου/Νηπιαγωγείου, σύμφωνα υπ’ αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, υποχρεώθηκε να κάνει ανάθεση στους/στις εκπαιδευτικούς του σχολείου/ Νηπιαγωγείου, για την ΑΕΕ

8.ΔΕ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ούτε πρακτικά, ούτε την ανάθεση) παρά μόνο το διαβιβαστικό

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΟΕ έχει ήδη δώσει εντολή στη Νομική της Σύμβουλο για κατάθεση αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και θα προχωρήσει σε επιλεγμένες νομικού χαρακτήρα κινήσεις.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ

/* *//* *//* *//* *//* */

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Εκρηκτική κατάσταση επικρατεί σ΄ όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, οι οποίες έχουν μετατραπεί από χώροι εκπαίδευσης και δημοκρατίας, σε χώρους όπου κυριαρχεί πνεύμα και κουλτούρα τρόμου, αυταρχισμού και υποταγής.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα του οράματος της αυτοαξιολόγησης και του συμβολαίου εμπιστοσύνης της πολιτείας με τους εκπαιδευτικούς, τη σύναψη του οποίου θεωρούσαν ως θεμελιακή αρχή της, οι αρχιτέκτονες της πιλοτικής εφαρμογής της.

Στις 24/3/2014 το Υπουργείο και ο σύμβουλός του, το ΙΕΠ μας απέστειλαν την εγκύκλιο με απ 44375/Γ1 – ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Μια εγκύκλιο – σπασμωδική κίνηση της αποτυχημένης εκπαιδευτικής πολιτικής τους, που στηρίζεται σε ένα σαθρό υπόβαθρο από λάθη, με σκοπό τη φίμωση του ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στα σχολεία, του Συλλόγου Διδασκόντων.

Αναφορικά με τα Νηπιαγωγεία οι συντάκτες –ειδικά της τελευταίας εγκυκλίου βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση.

Αγνοούν ότι στο Νηπιαγωγείο η συγκρότηση ομάδων καθίσταται ανέφικτη, λόγω του αριθμού εργαζομένων στη σχολική μονάδα, αλλά και διαφορετικού ωραρίου των εργαζομένων. Ειδικά στην περίπτωση των Νηπιαγωγών των ολοήμερων τμημάτων, είναι αδύνατο πρακτικά να γίνουν εργασίες εντός του εργασιακού χρόνου, αφού είναι διαφορετικοί οι χρονικοί περίοδοι εργασιακού ωραρίου των δύο Νηπιαγωγών και με το ΠΔ200/98 για την οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων, δεν έχει οριστεί ο χρόνος εργασιακού ωραρίου των Νηπιαγωγών της β΄ βάρδιας του ολοήμερου.

Θεωρούμε ότι αυτό που τους ενδιαφέρει, στην παρούσα φάση είναι η«επιστρατευμένη» αποδοχή των Νηπιαγωγών ότι έκαναν ομάδα -ακόμα και με τον εαυτό τους – προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν άμεσα, ως στατιστικό στοιχείο για να ανακοινώσουν ότι πέτυχε το πείραμα της αυτοαξιολόγησης.

Αναγκαζόμαστε να γράψουμε εκ νέου τα πρακτικά βήματα που πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί οι διαδικασίες αυτές είναι πρωτόγνωρες για τον κόσμο των Νηπιαγωγών και πραγματικά διαλύουν τον ιστό του Νηπιαγωγείου. Όπως άλλωστε τονίζει το ΔΣ της ΔΟΕ σχετικά με το τι θα πρέπει να πράξουν οι συνάδελφοι Νηπιαγωγοί καθώς και οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια σχολεία, προφανώς σκόπιμα, υπάρχει διάχυτη εκ μέρους της διοίκησης ασάφεια και απουσία συγκεκριμένων οδηγιών με αποτέλεσμα πολλοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι με «υπερβάλλοντα ζήλο» να πιέζουν τους εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση της συγκρότησης ομάδων εργασίας.

Επειδή όμως οι ημερομηνίες αρχίζουν να εκπνέουν και μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει κάτι νεώτερο από τη Νομική Σύμβουλο της ΔΟΕ, κατόπιν προφορικού μας αιτήματος προς μέλη του ΔΣ. επανερχόμαστε μετά από αίτημα εκατοντάδων συναδέλφων, επισημαίνοντας για άλλη μια φορά πως η φίμωση του Συλλόγου Διδασκόντων και το εκρηκτικό κλίμα θα διαλύσει τα Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν γιατί τα στηρίζουν οι Νηπιαγωγοί και όχι το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

ØΟι Σύλλογοι διδασκόντων των Νηπιαγωγείων ολοκληρώνουν τη σύνταξη πρακτικών με τα οποία δηλώνουν άρνηση για συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση και στη συγκρότηση ομάδων εργασίας

ØΑφού ήδη έχει δηλωθεί η άρνηση του Συλλόγου Διδασκόντων (ομόφωνα ή πλειοψηφικά) η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου πρέπει να περάσει σε ανάθεση για την ΑΕΕ

ØΟι Προϊσταμένες/οι αναγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων της Προϊσταμένηςπρακτικό με ημερομηνία 3/4/2014 ότι «Έπειτα από την υπ’ αριθ. 4379/1-4-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής, (ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ) συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ. 5 του Καθηκοντολογίου , η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στο Σύλλογο Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγηση, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη του περιφερειακού Δ/ντή. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του θέματος, πράγμα, που βεβαίως σημαίνει, ότι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο.».

Είναι απαραίτητο οι Προϊσταμένες/οι των Νηπιαγωγείων να διατυπώσουν οπωσδήποτε την παραπάνω άποψη ώστε οι όποιες ευθύνες να βαρύνουν μόνο το Υπουργείο Παιδείας και όχι τους ίδιους.

ØΜετά την πράξη ανάθεσης της/του Προϊσταμένης/ου οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αφού πάρουν αντίγραφο της πράξης, θα πρέπει να συντάξουν έγγραφο, συνολικά ή ο καθένας χωριστά, το οποίο θα καταθέσουν στην Προϊσταμένη/ο του σχολείου και θα αναφέρει,

«Κυρία/ε Προϊσταμένη/ε, έλαβα αντίγραφο της υπ’ αριθμόν ……….. απόφασής σας με την οποία με ορίζετε μέλος ομάδας εργασίας της Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει επί του θέματος. Με το παρόν έγγραφο σας δηλώνω ότι θεωρώ την εντολή σας παράνομη, ελλείψει αρμοδιότητας και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου».

Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συντάξουν το κείμενο σε δύο αντίτυπα ώστε στο ένα από αυτά να προστεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του σχολείου.

Η άσκηση του δικαιώματος της αναφοράς σε περίπτωση που ο υπάλληλος θεωρεί ότι η εντολή που έχει λάβει είναι παράνομη, αποτελεί δικαίωμα και παράλληλα υποχρέωση του υπαλλήλου (σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα) και έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.

ØΑποστέλλουμε στη Διεύθυνση έγγραφο-διαβιβαστικό με ημερομηνία 7/4/2014 στο οποίο αναγράφουμε :

«Σας αναφέρουμε ότι η Προϊσταμένη του ……. Νηπιαγωγείου σύμφωνα υπ’ αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας υποχρεώθηκε να κάνει ανάθεση στην ολομέλεια διδασκόντων του Νηπιαγωγείου για την ΑΕΕ

ØΔΕ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ούτε πρακτικά, ούτε την ανάθεση) παρά μόνο το διαβιβαστικό

Φωτοαντίγραφα των πρακτικών και των αναθέσεων θα σταλούν στη ΔΟΕ, αν μας ζητηθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ένδικα μέσα. Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΟΕ έχει ήδη δώσει εντολή στη Νομική της Σύμβουλο για κατάθεση αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και θα προχωρήσει σε επιλεγμένες νομικού χαρακτήρα κινήσεις.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑ

/* *//* *//* *//* *//* */

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 www.nipiagogoi.gr

 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΟΝ ΚΡΟΤΑΦΟ –ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Σ΄ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 Εκρηκτική  κατάσταση επικρατεί σ΄ όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, οι οποίες εχουν μετατραπεί απο χώροι εκπαίδευσης και δημοκρατίας,σε χώρους όπου κυριαρχεί πνεύμα και κουλτούρα τρόμου ,αυταρχισμού και υποταγής.

 Αυτό είναι το αποτέλεσμα του οράματος της αυτοαξιολόγησης και του συμβολαίου εμπιστοσύνης  της πολιτείας με τους εκπαιδευτικούς, τη σύναψη του οποίου θεωρούσαν ως θεμελιακή αρχή της, οι αρχιτέκτονες της πιλοτικής εφαρμογής της.

 ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  ΠΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ

 Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών σε κείμενό του δημοσιοποίησε  στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ήταν ένα αποτυχημένο και αναξιόπιστο πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόστηκε εσπευσμένα και υλοποιήθηκε με αδιαφανείς διαδικασίες. Βασικός στόχος ήταν, μέσω της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και με το πρόσχημα της εκπαιδευτικής πολιτικής των καινοτομιών του «Νέου Σχολείου», η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την ευρύτερη εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση.

 Με προυπολογισμό 8.731.080€  αυτό το μεγάλο εγχείρημα αντιμετώπισε από την αρχή τεράστια προβλήματα και ως προς την παράμετρο του σχεδιασμού και της επιστημονικής εποπτείας

 Η διαδικασία εποπτείας του ήταν ένα συνονθύλευμα από φαινόμενα κακοδιοίκησης, αδυναμία ελέγχου των πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης, σύγχυση αρμοδιοτήτων, επιλεκτικές αναθέσεις αυτών σε πρόσωπα στερούμενα θεσμικού και διοικητικού ρόλου κ.α

 Εγινε αρχικά από το ΚΕΕ , την περίοδο που ήταν υπό διάλυση  και αυτό φαίνεται και από την έκθεση –καταπέλτη  του ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  που διαβιβάστηκε στους Εισαγγελείς για την άσκηση ποινικών διώξεων

 και στη συνέχεια από το νεοσύστατο ΙΕΠ , στο οποίο η διοικητική αρρυθμία ήταν πρωτοφανής  αφού ο εκλιπών πρόεδρος δεν είχε αντικατασταθεί και το ΔΣ είχε παραιτηθεί.

 αλλά και ως προς την παράμετρο της  πιλοτικής εφαρμογής στις σχολικές μονάδες

 Η αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν άμεση και ουσιαστική. Παρ΄όλες τις πιέσεις, οι Σύλλογοι Διδασκόντων στα περισσότερα σχολεία της χώρας αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη συγκεντρωθεί ούτε το ελάχιστο ποσοστό δημόσιων σχολείων που ήταν απαραίτητο για να λειτουργήσει η πιλοτική φάση του προγράμματος.

 Υπό την πίεση του χρόνου και των αντιδράσεων επιστρατεύτηκαν στελέχη τα οποία ξεκίνησαν έναν ιδιότυπο αγώνα προκειμένου να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός σχολείων. Στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων η συμμετοχή ήταν πολύ μικρή .Τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφυκτικά και για το λόγο αυτό στράφηκαν στα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία [στην Αττική το 2010 από τα 28 Νηπιαγωγεία το 50% ήταν ιδιωτικά] μερικά από τα οποία είχαν πάρει νόμιμη άδεια το 2009.Είναι απορίας άξιο γιατί δεν επενέβηκε εισαγγελέας αφού μέσα στο δείγμα υπήρχαν και Νηπιαγωγεία που δεν είχαν νόμιμη άδεια  και λειτουργούσαν παράνομα! [όπως το ΄΄Ευρωπαικό πρότυπο΄΄]

 Μοναδικό μέλημα όλων ήταν να συμπληρωθούν εσπευσμένα και με προχειρότητα οι φόρμες αξιολόγησης και να συγκεντρωθούν στοιχεία, για να βγουν αποτελέσματα.Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί- ακόμα και από σχολεία  που λειτουργούσαν παράνομα- συμπλήρωναν μηχανικά φόρμες αποτύπωσης…

 Τα συμπεράσματα του προγράμματος είναι αναξιόπιστα, αφού το συγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε μέσα σε κατάσταση σύγχυσης, αποδιοργάνωσης και απουσίας συντονισμού, επικοινωνίας και ανατροφοδότησης

 ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ  ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ και ανέφερε σε σχετικό κείμενο ότι

 αν τα αποτελέσματα αυτής της προκατασκευασμένης, ελλειμματικής και προβληματικής πιλοτικής εφαρμογής της ΑΕΕ –η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2012, χρησιμοποιηθούν για τη γενίκευση σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τότε θα έχουμε πολύ επικίνδυνη εκπαιδευτική πολιτική, που στηρίζεται σε σαθρές βάσεις και αναξιόπιστες πιλοτικές εφαρμογές.

 ΤΟ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Το ΥΠΑΙΘ με την υποστήριξη του ΙΕΠ -που είναι στην ουσία όχι επιστημονικός σύμβουλος, αλλά διεκπεραιωτής λογιστικών ελέγχων των πακέτων ΕΣΠΑ- αποφάσισε να γενικεύσει με σύντομες διαδικασίες ,για το σχολικό έτος 2013-14, το πρόγραμμα.

 Οι επιμορφωτικές ημερίδες για τα στελέχη, ανά την επικράτεια [το φθινόπωρο του 2013] θα μείνουν στην ιστορία της εκπαίδευσης και θα περάσουν στο εκπαιδευτικό συλλογικό ασυνείδητο για τη δύναμη της αντίδρασης των εκπαιδευτικών.Συνεχείς ακυρώσεις ημερίδων και στις περιπτώσεις που έγιναν , πρωτοφανείς εικόνες, ΄΄ ημερίδες φαντάσματα΄΄, επιμορφωτές χωρίς επιμορφούμενους ,επιμόρφωση σε συνέργεια με προσευχή σε αίθουσες κατηχητικών ,σε ξενοδοχεία, στους κάμπους και στα όρη…

 ΤΟ ΥΠΑΙΘ, την ίδια περίοδο και συγκεκριμμένα στις 5 Νοεμβρίου 2013 με τη δημοσίευση του ΠΔ152/2013

 αναιρεί όλα όσα υποστήριζε ως τότε για το ΟΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για  βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΏΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ που ποτέ δεν το πίστεψαν

 ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ συνδέει την  αυτοαξιολόγηση με την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

«Άρθρο 3 Κριτήρια διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας, παρ. 10 υπ. δ . Κατηγορία ΙV– υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,50): αα)Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. ββ)Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτό-αξιολόγησή της.

 Ολόκληρο το οικοδόμημα της αυτοαξιολόγησης καταρρέει.Η μετάλλαξη του προγράμματος είναι πλέον προφανής.Ειναι και με το νόμο ,μηχανισμός αξιολόγησης και ίσως απο τους πιο επικίνδυνους ,γιατί χρησιμοποιεί ως προκάλυψη ,το μεγαλύτερο  όργανο δημοκρατίας και ελευθερίας στο σχολείο το Σύλλογο Διδασκόντων.

 Αυτή η ενέργεια αποτελεί κομβικό σημείο στην πορεία της διαδικασίας για την επιβολή της αυτοαξιολόγησης, γιατί σηματοδοτεί την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να την επιβάλλει με κάθε τρόπο.

Βόμβα στα θεμέλια του θεσμού της αυτοαξιολόγησης αποτελεί η δήλωση ενός εκ των βασικών συντελεστών της, του Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ κ Κωνσταντίνου  Παπαχρήστου, ο οποίος  δήλωσε ενώπιων των  μελών του Συντονιστικού Νηπιαγωγών Αβδελά Αθηνάς , Ζαρκινού Βασιλικής και Μότσιου Σπυριδούλας  και των εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ  κ Γιαννόπουλου Κ. ,κας Κατωπόδη και κας Παναγιωτοπούλου στις 11/2/2014 και κατά τη διάρκεια συζήτησης στο ΥΠΑΙΘ για θέματα σχετικά με το Νηπιαγωγείο [ωράριο Νηπιαγωγών ,οργανικότητα κ.α]

 «ότι εφόσον η αυτοαξιόλογηση συνδέθηκε με την αξιόλογηση εγώ θα παραιτηθώ»

 Το ΥΠΑΙΘ βέβαια ,συνέχισε να αγνοεί την καθολική αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας και προχώρησε στην αποστολή εγκυκλίου ΑΠ 190089/Γ1/10.12.2013 για την άμεση εφαρμογή της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες στα μέσα του σχολικού έτους

 Και το ΙΕΠ, του οποίου μοναδική απασχόληση είναι η αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση και το κυνήγι των σχετικών πακέτων ΕΣΠΑ ,  το Μάρτιο του 2014, προβαίνει σε προκήρυξη  του έργου ‘’ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ’’ στην οποία υπάρχει και πρόταση για σύνδεση του πλαισίου αξιολόγησης με την αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολιστικού μοντέλου αξιολόγησης που θα λαμβάνει  υπόψη του στοιχεία από τις επι μέρους διαδικασίες αξιολόγησης

  Στις 18 Μαρτίου 2014 η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι ποσοστό 93% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  [58.560 υπογραφές] είναι αντίθετο στην Αυτοαξιολόγηση -Αξιολόγηση – Χειραγώγηση

  Η σύσσωμη αντίδραση των εκπαιδευτικών προκάλεσε πανικό και σύγχιση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Η απόφαση τους ήταν μονόδρομος.

 Επιστράτευση 

  Αναλαμβάνει πλέον ο ειδικός στη μεθοδολογία των επιστρατεύσεων ο ιδιος ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ

 Στις 24/3/2014  αποστέλλουν την  με ΑΠ 44375/Γ1 εγκύκλιο – ΦΥΛΛΟ  ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων .

 Μια εγκύκλιο – σπασμωδική κίνηση της αποτυχημένης εκπαιδευτικής πολιτικής τους ,που στηρίζεται σε ένα σαθρό υπόβαθρο απο λάθη,  με σκοπό τη φίμωση του ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στα σχολεία ,του Συλλόγου Διδασκόντων.Η εκπαιδευτική κοινότητα έφτασε στα όρια του ευτελισμού και της ταπείνωσής της.

 Το ΥΠΑΙΘ  έρχεται  αντιμέτωπο με τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία.Απεργίες,ματαίωση σεμιναρίων,εξώδικα, εντολές ακύρωσης των  παράνομων εγκυκλίων ,συνεχής αγώνας…

 Αναφορικά με τα Νηπιαγωγεία  οι συντάκτες –ειδικά της τελευταίας εγκυκλίου έχουν πλήρη σύγχιση.

 Αγνοούν ότι  στο Νηπιαγωγείο η συγκρότηση ομάδων καθίσταται ανέφικτη, λόγω αριθμού εργαζομένων στη σχολική μονάδα, αλλά και διαφορετικού ωραρίου των εργαζομένων. Ειδικά στην περίπτωση των Νηπιαγωγών των ολοήμερων τμημάτων, είναι αδύνατο πρακτικά να γίνουν εργασίες εντός του εργασιακού χρόνου, αφού είναι διαφορετικοί οι χρονικοί περίοδοι εργασιακού ωραρίου των δύο Νηπιαγωγών και με το ΠΔ200/98 για την οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων ,δεν έχει οριστεί ο χρόνος εργασιακού ωραρίου των Νηπιαγωγών της β΄ βάρδιας του ολοήμερου.

 Θεωρούμε ότι αυτό που τους ενδιαφέρει, στην παρούσα φάση είναι  η  «επιστρατευμένη» αποδοχή των Νηπιαγωγών ότι έκαναν ομάδα -ακόμα και με τον εαυτό τους – προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν άμεσα, ως στατιστικό στοιχείο για να ανακοινώσουν ότι πέτυχε το πείραμα της αυτοαξιολόγησης …

 ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑΤΙ

 Οι Νηπιαγωγοί δεν έχουν ακόμα θεσμοθετημένο ωράριο .Ο νόμος 4115/2013 δεν μπορεί να εφαρμοστεί και η απολειστική ευθύνη  της καθυστέρησης της εφαρμογής , είναι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου

 Τα Νηπιαγωγεία ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και λειτουργούν με το ΠΔ200/98, το οποίο δεν έχει διατάξεις ούτε για την υποχρεωτική φοίτηση, ούτε για το ολοήμερο Νηπιαγωγείο

 Τα Νηπιαγωγεία δεν έχουν τις οργανικότητες που ορίζει ο Νόμος 4115/2013

 Η φίμωση του Συλλόγου Διδασκόντων  και το εκρηκτικό κλίμα θα διαλύσει τα Νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν γιατί  τα στηρίζουν οι Νηπιαγωγοί και όχι το Υπουργείο Παιδείας.

 Η εκπαιδευτική πολιτική για τα Νηπιαγωγεία είναι ελλειμματική  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ  και την ευθύνη την έχει

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ

 Συναδέλφισσες /οι

 Μέσα από τους συλλόγους διδασκόντων, οι οποίοι  είναι το βασικό όργανο ελευθερίας και δημοκρατίας  στο σχολείο θα αντισταθούμε στην αξιολόγηση –χειραγώγηση . Ενεργούμε με βάση τις οδηγίες που δίνονται απο τη Δ.Ο.Ε για τις ενέργειες των συλλόγων διδασκόντων σχετικά με την ΑΕΕ

 Όλοι ΕΝΩΜΕΝΟΙ μπορούμε να τους σταματήσουμε

 Συμμετέχουμε στην απεργία.

Μπλοκάρουμε στο ΥΠΑΙΘ τα σεμινάρια .

ΑΘΗΝΑ 3/4/2014

 

/* *//* *//* *//* *//* */

Συνέντευξη του καθηγητή Γ. Μαυρογιώργου

mavrogiorgos_giorgos_kozani3_www.kozani.tv

Εξαιρετική επιχειρηματολογία από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενάντια στην επιχειρούμενη αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση.  Το video διαρκεί 40 λεπτά. Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε τη διάρθρωση της σκέψης του. Μιλάει για όλα…

/* *//* *//* *//* *//* */

Ημερολόγιο
Απρίλιος 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ   Μαΐ »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρόσφατα σχόλια